Privacy Policy

 
 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Jesse van Kalmthout Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Jesse van Kalmthout Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Jesse van Kalmthout Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Jesse van Kalmthout Fotografie
Morelberg 3A
4708 NL Roosendaal
www.jessevankalmthout.com
info@jessevankalmthout.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jesse van Kalmthout Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornamen
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-Mailadres
 • Bankrekeningnummer

Verwerkingsgrond

Jesse van Kalmthout Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Jesse van Kalmthout Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 • Jesse van Kalmthout Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • een gerechtvaardigd belang van Jesse van Kalmthout Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Jesse van Kalmthout Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Jesse van Kalmthout Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jesse van Kalmthout Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Jesse van Kalmthout Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Jesse van Kalmthout Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 1 jaar
 • Verzenden nieuwsbrieven of reclame: 1 jaar
 • Telefonisch contact: 5 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of promotie. Dit kan via de website van Jesse van Kalmthout Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Jesse van Kalmthout Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Jesse van Kalmthout Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Jesse van Kalmthout Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Jesse van Kalmthout Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jesse van Kalmthout Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Jesse van Kalmthout Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

Jesse van Kalmthout Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen, neemt Jesse van Kalmthout Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Jesse van Kalmthout Fotografie via info@jessevankalmthout.com

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Jesse van Kalmthout Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.